Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Zarządzająca Wiedzą

Nasza szkoła podjęła się realizacji nowatorskiego programu, który powstał w 2004 r. Jego autorkami są: Irena Dzierzgowska - redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”; autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na tematy związane z oświatą, była sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji oraz Mirella Nawrot - dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER w Zabrzu; realizatorka wielu projektów edukacyjnych, w tym również międzynarodowych.

Pozyskanie w/w umiejętności jest priorytetem programu SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA WIEDZĄ. Każdy uczeń zdobędzie je po realizacji zadań, ujętych w pięć następujących zestawów (modułów):

Moduł 0 - stanowi wprowadzenie do programu ;

 

Moduł 1 - planowanie;

 

Realizacja tego modułu polega na przygotowaniu uczniów do odpowiedniego gospodarowania czasem, kształtując jednocześnie umiejętność ustalania celów, własnej kariery, tworzenia planu prac pisemnych i ustnych wypowiedzi.

Moduł "Planowanie" nauczy młodzież szanować swój czas. Uczniowie, planując, biorą odpowiedzialność za własną naukę. Drogą ćwiczeń, które są realizowane w różnorodny sposób na poszczególnych lekcjach, szkoła wdraża umiejętność mądrego i twórczego planowania.

Każdy kolejny dzień stawia przed nami nowe zadania, nowe wyzwania. Sztuką jest, by odpowiednio do nich podejść i je zrealizować. Niektóre sprawy są ważniejsze od innych. Należy więc dokonywać swego rodzaju selekcji i podziału obowiązków. Tego właśnie uczy pierwszy moduł "Planowanie". W ramach pierwszego modułu przewidzianych jest ok. 15-20 lekcji dla każdej klasy. Pierwsze lekcje - zasady planowania czasu - odbywają się na godzinach z wychowawcą.  

 

Cele modułu :

Uczniowie:

          rozumieją , że wszystkie działania warto starannie zaplanować;

          próbują  określać swoje życiowe cele i planować przyszłą karierę;

          starają się efektywnie gospodarować własnym czasem;

          próbują zaplanować pojedyncze zadania i długotrwałe działania.

 

Uczniowie zdobywają tytuł: „MISTRZ  PLANOWANIA

 

Moduł 2 - zdobywanie wiedzy;

 

Ten moduł programu ma znaczenie szczególne ponieważ omawia bardzo ważne zagadnienia. Uczniowie poznają budową mózgu uwzględniającą odmienność prawej i lewej półkuli, uczą się co zrobić w celu usprawnienia współpracy pomiędzy nimi. Poznają rodzaje pamięci, teorię inteligencji wielorakich, swój własny styl myślenia.

"Wyposażeni" w taką wiedzę mogą odkryć i wypracować najlepszą dla siebie strategię uczenia się, łatwiej będą zapamiętywać, sporządzać notatki, krytycznie korzystać z różnych źródeł wiedzy.

Uczniowie pogłębia także swoja wiedzę  w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania notatek, zdobywania nowych informacji, przygotowywania się do sprawdzianów i egzaminu maturalnego. Zaczną uprawiać jogging mózgu a nauka może się stać dla nich fascynującą przygodą. Zaliczenie tego modułu pozwala na uzyskanie tytułu "Zdobywcy wiedzy"

 

Cele modułu

Uczniowie:

          poznają wielkie możliwości mózgu i celowość nauki przez całe życie;

          łatwiej zapamiętują  wszystko, czego się uczą;

          poznają swój styl myślenia i dostosowują do niego swoją strategię uczenia się;

          odczuwają motywację do uczenia się;

          sprawniej  potrafią skupić się i zabrać do lekcji;

          lepiej czytają ze zrozumieniem, piszą  notatki, zdobywają nowe informacje, przygotowują się do klasówki i egzaminu;

          próbują uprawiać jogging mózgu.

 

Uczniowie zyskują tytuł: „Zdobywca wiedzy”.

 

Moduł 3 - twórcze myślenie;

 

W tym module uczniowie wykonują dużo ćwiczeń kształtujących umiejętność twórczego myślenia. Dowiadują się co oznacza ten termin, jak można się nauczyć się takiego myślenia i po co warto twórczo myśleć.. Poznają też bariery jakie mogą napotkać  ludzie myślący twórczo i jak je można omijać. Każdy uczeń po zaliczeniu tego modułu powinien być przekonany , że twórczego myślenia można i warto się nauczyć. Jest to umiejętność bardzo ważna i przydatna w życiu, która uatrakcyjnia także lekcje, rozwija poczucie humoru.

Cele modułu

Uczniowie:

             stają się otwarci, zainteresowani nauką;

             nabierają więcej samodzielności;

             zwiększa się ich pomysłowość i giętkość myślenia;

             nabywają więcej wprawy w rozwiązywaniu problemów;

             stają się wrażliwi intelektualnie, odważni i pewni siebie;

            potrafią unikać barier ograniczających twórczość własną i innych

             świat staje się dla nich bardziej interesujący;

             poprawiają się ich kontakty z innymi ludźmi.

 

Zdobywają Tytuł: „MISTRZA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 

Moduł 4 - prezentacja wiedzy;

 

W tym module uczniowie uczą się występować publicznie i prezentować swoją wiedzę zaczynając od autoprezentacji. Nabywają umiejętności konstruowania wystąpień publicznych, sposobu wygłaszania przemówień. Poznają też "mowę ciała", wagę wyglądu zewnętrznego mówcy, uczą się prowadzić dyskusje i debaty. Efektem realizacji tej części programu będzie zwiększenie efektywności radzenia sobie z tremą i stresem.

 

Cele modułu

Uczniowie potrafią:

           zaprezentować się w rozmaity sposób;

           planować, konstruować i sprawnie wygłaszać przemówienia;

           świadomie zwracać uwagę na wygląd i „mowę ciała”;

           poprawnie prowadzić dyskusje i debaty;

           przygotować interesującą prezentację na wybrany temat;

           efektywnie zdawać egzaminy;

           radzić sobie ze stresem i tremą.

 

Otrzymują tytuł: „MISTRZ  PREZENTACJI WIEDZY

 

 

Moduł 5 -  uczy samooceny.

 

W ostatnim module młodzież zdobędzie umiejętność samooceny. Ocenianie odbywa się na trzech poziomach. Poziom pierwszy dotyczy poznania i oceny samego siebie. Uczniowie muszą wiedzieć  jaki jest ich styl myślenia, rodzaje inteligencji, charakter. Poziom drugi to ocena bieżącego przyrostu wiedzy i umiejętności z analizą przyczyn "dlaczego tak się właśnie stało" ?. Poziom trzeci to ocenianie własnego rozwoju. Nie jest wcale łatwo go ocenić. Samoocena jest konieczna , aby poznać swoje słabe i silne strony bo tylko wtedy można świadomie kierować swoim uczeniem się. Można też realistycznie planować przyszłość a także zmieniać swoją postawę, być elastycznym.

 

Cele modułu

Uczniowie:

          potrafią ocenić siebie;

           mają świadomość swoich silnych i słabych stron;

           nabywają pewności siebie;

           uczą się, jak oceniać bieżące postępy w nauce;

           sta się bardziej zmotywowani;

           łatwiej planują swoją naukę i swoją przyszłość;

           rzetelnie oceniają  swoje nowe umiejętności nabyte w trakcie programu;

           bardziej lubią siebie.

 

Otrzymują tytuł: "MISTRZ SAMOOCENY".

 

Na zakończenie programu uczniowie zdobywają tytuł –

 „M E N ED Ż E R A   W I E D Z Y ”

 

 

Kodeks MENEDŻERA WIEDZY

1.         Wiedza jest najważniejszym bogactwem człowieka XXI wieku. Dlatego uczynię wszystko, aby zdobyć jak najwięcej wiedzy i umiejętności zarządzania nią.

2.         Dołożę starań, aby nauczyć się docierać do obiektywnych i rzetelnych źródeł wiedzy i właściwie z nich korzystać.

3.         Świat jest tak interesujący! Ciekawość poznawcza będzie odtąd towarzyszyła moim działaniom.

4.         Nie boję się samooceny. Wiem, że niektóre zadania wykonuję z łatwością, a inne przychodzą mi z trudem. Postaram się poznawać swoje dobre strony, zdolności i zainteresowania. Postaram się je rozwijać.

5.         Nie boję się pytać. Potrafię przyznać, że czegoś nie rozumiem. Dzięki temu poradzę sobie z większością problemów.

6.         Poznając nowe zjawiska i fakty będę dociekać ich przyczyny. Najczęściej stawianym przeze mnie pytaniem będzie, „dlaczego?”

7.         Porażki postaram się traktować jak źródło nowych doświadczeń.

8.         Przyjaźnie i chętnie będę pracować zespołowo. Wiem, że praca w grupie przynosi lepsze efekty niż działania indywidualne.

9.         Spróbuję myśleć w sposób otwarty i twórczy. Nie będę używać zwrotów w rodzaju „To się na pewno nie uda..”, „Nie warto próbować...”, „Inni już dawno tego nie robią...”.

10.      Konsekwentnie będę zdobywać tytuł „Menedżera wiedzy”. Wiem, że dzięki temu zarówno w szkole, jak i w przyszłym, dorosłym życiu, bez trudu będę planować własną naukę i pracę, zdobywać wiedzę, twórczo myśleć, prezentować swoje umiejętności, oceniać się obiektywnie i sprawiedliwie. 

Regulamin zdobywania odznak i tytułów

1.       Każdy moduł składa się z wielu ćwiczeń, które kształcą określone umiejętności, np. w module PLANOWANIE jest to umiejętność ustalania celów, planowania własnej kariery, planowania pojedynczych i długoterminowych działań, gospodarowania czasem, tworzenia planu prac pisemnych i ustnych wypowiedzi.

2.       Ćwiczenia mogą być realizowane na dowolnej lekcji, dowolnego przedmiotu w bardzo różnorodny sposób.

3.       Każde ćwiczenie może być zatem realizowane w bardzo wielu rozmaitych odmianach.

4.       Za każde poprawnie wykonane ćwiczenie, uczeń stawia sobie 2 punkty. Za wykonanie  częściowe może sobie przyznać 1 punkt.

5.       Zaliczenie modułu wymaga wykonania poprawnie co najmniej 10 ćwiczeń.

6.       Uczeń musi uzyskać co najmniej 20 punktów dla zaliczenia modułu.

7.       Każdy uczeń, który uzyskuje 20 i więcej punktów ma prawo do MISTRZA PLANOWANIA i do odpowiedniej odznaki.

8.       Odznaka wklejana jest do indeksu ucznia.

9.       Aby uzyskać tytuł MENADŻERA WIEDZY uczeń musi uzyskać mistrzostwo we wszystkich pięciu modułach.

* Zadania wynikające z treści poszczególnych modułów uczniowie wykonują na wszystkich lekcjach. Po ich pełnej realizacji uzyskamy srebrną odznakę SZKOŁY ZARZĄDZAJĄCEJ WIEDZĄ.  Ponadto szkoła, która systematycznie realizuje program otrzymuje srebrną odznakę Szkoły Zarządzającej Wiedzą. Istnieje możliwość przedłużenia programu na następne lata i ubiegania się        o odznakę złotą i diamentową. Uczniowie zdobywają tytuł MENADŻERA WIEDZY.

Nad realizacją programu w Naszej Szkole czuwają:

  • p.  Krystyna Pater  -koordynator programu
  • p.  Julita Lachowska - odpowiada za informację i kontakt ze środowiskiem
  • p. Violetta Prokopowicz i Matylda Wojciechowska - współpraca z nauczycielami (odpowiada za organizację  spotkań szkoleniowych)
  • p. Katarzyna Zawiałow – odpowiedzialna za dokumentację programu  
  • p. Monika Kotnowska-  odpowiada za ewaluację programu