Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego

PRZECZYTAJ

 

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 WSTĘP

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej -

 http://www.spi21koszalin.szkolnastrona.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-23

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • załączniki w postaci scanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Strona internetowa http://www.spi21koszalin.szkolnastrona.pl jest czytelna i przejrzysta.  Posiada ułatwienia dostępu (widoczne obrazki po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), m.in:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia liter,
 • podświetlane linki,
 • czytelna czcionka,
 • mapa strony – w lewym dolnym rogu.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego i dodatkowego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklaracje  sporządzono dnia 11-02-2021r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

W sprawie dostępności można kontaktować się z sekretariatem szkoły:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Główne wejście do szkoły znajdujące się od ulicy Podgórnej, prowadzą do niego schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa, inne wejścia:

 • jedno od strony sali gimnastycznej (używane tylko w określonych sytuacjach),
 • drugie od strony południowej, od ul. Monte Cassino (nie używane w ogóle), 

które w razie konieczności mogą być użyte, jako wyjście ewakuacyjne.

2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Na terenie szkoły znajduje się parking oraz oznakowane miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, te w pobliżu wejścia do szkoły.

4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

5. W budynku na każdym poziomie (1 piętro, parter i poziom -1) znajduje się korytarz. Poziomy łączą schody zabezpieczone poręczami. Budynek posiada również windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

6. W budynku znajdują się dostosowania dla osób niepełnosprawnych (winda, toalety, barierki itp), a na zewnątrz podjazd.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

APLIKACJE MOBILNE

Strona internetowa Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.